CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

 

Subsemnații:

Burduja Bogdan Heinrich, cetățean român, în calitate de membru fondator;

Paiu Pompiliu-Ionel, cetățean român, în calitate de membru fondator;

Dragu Gabriel, cetățean român, în calitate de membru fondator;

am hotărât înființarea unei Asociații conform prevederilor OUG nr.26-2000, cu modificările

ulterioare.

 

Art.1. Denumirea Asociației este “ASOCIAȚIA PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI”, conform dovezii disponibilității denumirii nr.137358 din data de 31.07.2014 eliberată de Ministerul Justitției – Serviciul Comunicare și Relații Publice.

Denumirea prescurtată a Asociației este HTAP-RO, putând fi folosite în relațiile terții, ambele denumiri.

Art.2. Durata de funcționare a Asociației “ PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI ” este nelimitată.

Anul calendaristic luat în calcul, are ca data de începere 1 ianuarie și se termină la data de 31 decembrie a aceluiași an.

Art.3. Asociația “ PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI” este o persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, reprezentativă la nivel national, independent, apolitică și neguvernamentală, care își desfășoară activitatea conforn lrgislației românești în vigoare.

Asociația poate colabora și se poate afilia altor asociații, organizații sau federații cu obiective similar din țară sau străinătate. De asemenea, poate colabora cu autorutățile administrației publice locale și naționale, cu instituții medicale și de cercetare în domeniul medical, cu reprezentanți ai mediului de afaceri medical, ci companii, organizații și organisme ce activează în domeniul farmaceutic.

 

ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIEI NON PROFIT “ PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI

Subsemnații:

Burduja Bogdan Heinrich, cetățean român, în calitate de membru fondator;

Paiu Pompiliu-Ionel, cetățean român, în calitate de membru fondator;

Dragu Gabriel, cetățean român, în calitate de membru fondator;

am hotărât să înființăm potrivit dispozițiilor Legii 246/2005 actualizată

ASOCIAȚIA NON PROFIT “PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI

Denumirea Asociației este: ASOCIAȚIA NON PROFIT “ PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI”.

Denumirea prescurtată a Asociației este HTAP-RO, putând fi folosite în relațiile cu terții, ambele denumiri.

Aceasta este asociațíe nonguvernamentală, nepolitică, profesioanlă, lucrativă și non-profit.

Sediul Asociației Non Profit “PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI” este în România, Sinaia.

Scopul Asociației Non Profit“ PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI” îl reprezintă ajutorarea persoanelor cu handicap în toate formele sale.

Durata de funcționare a Asociației Non Profit “Hand Help” este nedeterminată.

Persoana împuternicită să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice este Burduja Bogdan Heinrick  cetățean român.

Patrimoniul asociației este format dintr-un activ patrimonial în valoare de 900 lei (nouă sute lei) subscris și vărsat într-un cont al băncii stabilite de comun acord de către toți membrii fondatori.

ORGANIZARE ȘI CONDUCERE

Organele de conducere, administrare și control ale Asociației sunt Adunarea Generală și Consiliul de Conducere.

Adunarea Generală constituie principala formă de conducere și este format din membrii Asociației. Se întrunește o dată pe an, în sesiune ordinară, ordinea de zi fiind propusă de către Consiliul de Conducere. Pot avea loc sesiuni extraordinare la convocarea Consiliului de Conducere sau la cererea a 2/3 din membrii Asociației.

Convocarea pentru adunările ordinare este transmisă în scris fiecărui membru al Asociației cu cel puțin 15 zile înaintea datei prevăzute, iar pentru adunările extraordinare cu 5 zile înainte.

Membrii absenți pot da mandate altor membrii prezenți pentru a-l reprezenta. Un membru poate fi purtător decât al unui singur mandat.La deschiderea Adunării generale se va completa, pe baza de semnătură tabelul de prezență.

Asociatul care încalcă dispozițiile de mai sus este răspunzător de daunele cauzate asociației dacă fără votul său nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

Adunarea Generală este prezidată de președintele Consiliului de Conducere și de membrii acestuia. Lucrările Adunării Generale, precum și hotărârile luate vor fi consemnate într-un proces verbal întocmit de către secretarul Asociației și semnat de Consiliul de Conducere.

astfel:

Președinte al ASOCIAȚIEI este:

Burduja Bogdan Heinrich  cetățean român.

Vicepreședinte:

Paiu Pompiliu-Ionel, cetățean român

Secretar:

Dragu Gabriel, cetățean român

 

Atribuțiile președintelui sunt următoarele:

– aprobă programul de activitate

– fixează taxa de înscriere si cotizația lunară

– alege Consiliul de Conducere

– aprobă raportul de activitate si raportul financiar

– suspendă din funcție membrii Consiliului de Conducere care manifestă dezinteres față de  responsabilitățile pe care și le-au asumat

– aprobă orice alte măsuri necesare activității Asociației pentru care, potrivit legii sau Statutului  este necesară hotărârea Adunării generale;

 

Atribuțiile Consiliului de Conducere sunt următoarele:

– duce la îndeplinirea hotărârilor Adunării generale prin alcătuirea planului de activitate si  urmărirea executării lui

– asigură conducerea operativă a diferitelor activități ale Asociației în care scop, ia toate măsurile legale pentru bunul mers al acestora

– convoacă Adunarea generală, sesiunile ordinare și extraordinare

– reprezintă asociația în fața oricăror organizații, asociații, persoane fizice sau juridice și în fața justiției

– administrază bugetul

 

MEMBRII – FONDATORI

BURDUJA BOGDAN HEINRICH

PAIU  POMPILIU – IONEL

DRAGU GABRIEL

 

Art.4.Sediul Asociației “PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI” este în Sinaia, jud.Prahova

 

Art.5. Asociația “PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI’’ poate să-și deschidă puncte de lucru, filiale, sucursale atât în țară cât și în străinătate, în conformitate cu necesitățile sale și cu  acordul Adunării generale.

 

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

 

Art.6. Scopul Asociației “PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI” estereprezentarea pacienților ce suferă de hipertensiune pulmonară atât în relația cu autoritățile publice cât și cu organizațiile private, pentru a le asigura acces la diagnostic și tratament adecvat, ajutor medical specializat de urgență, protecție social si integrarea în societate.

Art.7. Obiectivele principale ale Asociației “PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI” sunt suportul, educația și informarea pacienților ce suferă de hipertensiune pulmonară, precum și apărarea drepturilor și intereselor acestora. Asociația se va implica active în sprijinirea, informarea și instruirea membrilor asociați, prin acțiuni cum ar fi dar fără să limiteze această enumerare:

– organizarea de conferințe și congrese participarea la conferințe și congrese medicale

– organizarea de întâlniri, seminarii, cursuri de pregătire, simpozioane,  reuniuni științifice

– editarea și distribuirea de materiale cu caracter internațional

– participarea la proiecte de cercetare în vederea atingerii scopului propus

– acordarea de burse de studiu pentru membrii asociației

– atragerea de fonduri prin sponsorizări, donații, proiecte de finanțare interne și internaționale

– acordarea de ajutoare materiale pentru diagnostic și tratament, la solicitarea membriloe asociați și pe baza unor documentații justificative

– crearea și administrarea unei baze de date cu informații și comunicări care să asigure premisele îmbunătățirii disgnosticării și tratamentului hipertensiunii pulmonare

 

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

 

Art.8. Asociația poate avea conturi în lei și valută.

Art.9. Veniturile Asociației provin din:

– cotizațiile membrilor

– dobânzile și dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile în conturi bancare sau în medii investiționale

– donații

– sponsorizări sau legate

– resurse obținute de la bugetul de stat sau bugetele locale

– alte venituei prevăzute de lege

Art.9.1 Asociația are un patrimoniu inițial de 900 lei, patrimoniu rezultat din contribuțiile membrilor fondatori.Contribuția inițială a fiecărui membru fondator a fost de 300 lei.Taxa de înscriere pentru noii membri este de 30 lei.Cotizația lunară a membrilor asociației este de 5 lei sau virarea a 2% din impozitul pe veniturile anuale conform legii.

Art.10. Taxa pentru înscriere și cotizația lunară va fi actualizată anual cu ocazia Adunărilor generale. Mărimea cotizațiilor, donațiilor, vărsămintelor sau a altor forme suplimentare de venituri, nu creează drepturi și obligașii suplimentare.

 

CAPITOLUL IV

MEMBRII ASOCIAȚIEI

 

Art.11. Calitatea de membru al Asociației“PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI” poate fi dobândită de orice persoană care prin condiția, vocația și pregătirea sa poate contribui la realizarea scopurilor Asociației. Decizia finală în ce privește aceptarea membrilor aparține Consiliului Director.Membrii asociației sunt clasificați astfel:

 • Membrii fondatori -sunt persoanele care au înființat asociația
 • Membrii activi – sunt persoanele implicate în activitatea curentă a asociației
 • Membrii extraordinari – sunt persoanele care au calitatea de membru dar nu sunt implicați în activitatea curentă a asociației
 • Membrii onorifici- – sunt persoane invitate și validate ca membri de către Adunarea Generală, ca o recunoaștere a serviciilor aduse asociației

 

CAPITOLUL V

MEMBRII FONDATORI

 

Art.12. Sunt acele persoane care au inițiat formarea Asoaciației „ PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI”și au contribuit la constituirea ei.Conform prezentului statut membrii fondatori sunt:

 1. BURDUJA BOGDAN HEINRICH
 2. PAIU POMPILIU-IONEL
 3. DRAGU GABRIEL

 

Art.13. La momentul înființării asociației membrii fondatori constituie Consiliul Director, aceștia urmând să îndeplinească următoarele funcții:

 

1.BURDUJA BOGDAN HEINRICH-Presedinte

2.PAIU POMPILIU-IONEL-Vicepresedinte

3.DRAGU GABRIEL-Secretar

 

CAPITOLUL VI

MEMBRII ACTIVI ȘI EXTRAORDINARI

 

Art.14. Membrii activi sunt acele persoane care, cunoscând statutul „Asociației PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI” , doresc să ajute la realizarea scopului Asociației, la atingerea obiectivelor ei și care se implică activ în acțiunile ei. Înscrierea în „Asociația PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI” se face pe baza unei adeziuni și prin plata cotizașiei lunare.

Art.15. Membrii extraordinari sunt acele persoane care chiar dacă nu se implică activ în viața asociației, datorită condiției de pacient cu hipertensiune pulmonară sau relației directe pe care o au cu această maladie, pot justifica un interes direct în a face parte din asociație. Înscrierea în „Asociația PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI”  se face pe baza unei adeziuni și prin plata cotizației lunare.

Consiliul Director analizează cererile de adeziune, decide acordarea calității de membru al Asociației, ține evidența membrilor înscriși, administrează datele personale ale acestora și se ocupă de colectarea cotizațiilor lunare sau anuale, după caz.

În cazuri justificate Consiliul Director poate supune aprobării Adunării Generale propuneri de scutire de la plata cotizației de membru.

Calitatea de membru este personală, neputând fi transmisă prin succesiune.Oricare din membrii asociației poate renunța la această calitate în baza unei cereri scrise adresate Consiliului Director.Pierderea calității de membru intervine imediat.Consiliul Director poate propune retragrea calității de membru al Asociației pentru persoanele care au fost condamnate definitiv, care desfășoară acțiuni incompatibile sau contrare scopului și obiectivelor Asociației, sau care în mod nejustificat refuză plata cotizațiilor lunare.Retragerea calității de membru trebuie validată de Adunarea Generală.

 

Art.16. Drepturile membrilor;

 1. dreptul de a alege și de a fi ales în Consiliul Director al în Asociației PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI

b .de a fi informat cu privire la activitatea Asociației PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI

 1. de a-și exprima punctul de vedere cu ocazia întrunirii Adunărilor Generale
 2. de a face propuneri Adunării Generale și Consiliului Director
 3. să beneficieze de sprijn, asistență și îndrumare în privința afecțiunii Hipertensiune Pulmonară legat de posibilitățile de îngrijire medicală și tratament adecvat a acesteia, să aibă acces la beneficiile rezultate în urma implementării de proiecte, a finanțărilor externe și cofinanțărilor Asociației
 4. să primească informațiile de care dispune ASOCIAȚIA PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI referitoare la cunoștințele medicale, acces la îngrijire medicală, acorduri, înțelegeri, convenții culturale, comerciale, financiare, juridice și în alte domenii de activitate
 5. să primească publicațiile editate de Asociație, contra cost sau gratuit, după caz să publice în ele articole, comunicări, informații, reclame
 6. să participe la expoziții, târguri și orice ce fel de manifestări organizate de Consiliul Director în țară și străinătate
 7. să primească asistență juridică, economică, tehnică, financiară, comercială și în alte domenii de activitate de la persoanele de specialitate din cadrul Asociației PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI

 

Art.17. Obligațiile membrilor

 1. să respecte prevederile Statutului și hotarîrile Adunării Generale
 2. să plătească taxa de înscriere ți cotizația lunară/anuală
 3. să respecte normele de etică profesională și ținută morală în relațiile cu ceilalți membri ai Asociației PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI

și cu partenerii acesteia

 1. să militeze pentru creșterea prestigiului Asociației PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI și al membrilor acesteia, în țară și străinătate

În plus, membrii activi au obligația;

 1. să militeze pentru creșterea prestigiu Asociației PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI și al membrilor acesteia, în țară și străinătate
 2. să participe la activitățile și acțiunile inițiate de Consiliul Director
 3. să acționeze în conformitate cu scopul Asociației pentru realizarea obiectivelor propuse

 

 CAPITOLUL VII

MEMBRII ONORIFICI

 

Art.18. Membrii onorifici pot fi:

 • persoanele care prin activitatea depusă în afara Asociației PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI au dat dovadă de probitate profesională, au scris, susținut și prezentat lucrări și cursuri având legătură cu obiectivele Asociației
 • persoanele publice sau personalitățile care prin imaginea și funcțiile deținute pot contribui la atingerea obiectivelor ASOCIAȚIEI PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI

Membrii onorifici au dreptul să aleagă si să fie aleși în organele de conducere ale ASOCIAȚIEI PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI.

Membrii onorifici trebuie validați de către Adunarea Generală cu majoritate simplă de voturi.

 

CAPITOLUL VIII

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ASOCIAȚIEI

 

Art.18. Organele Asociației sunt:

 1. Adunarea Generală, Consiliul Director și Comisia de Cenzori (Audit)

 

Art.18.1. Adunarea generală

            Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din toți membrii indiferent de calitatea acestora care s-au înscris și au achitat la zi cotizațiile până la data desfășurării Adunării generale. Adunarea Generală se convoacă anual, în primele 3 luni ale anului.

O Adunare Generală Extraordinară poate fi convocată la cererea expresă a Consiliului Director, a cel puțin 1/3 din numărul membrilor sau a Comisiei de Cenzori. Adunarea Generală Extraordinară va avea loc în maxim 6 luni de la convocarea ei.

Ambele tipuri de Adunare Generală vor fi anunțate fiecărui membru, în scris cu cel puțin 2 săptămâni înainte de data planificată pentru desfășurare. Convocarea va fi făcută de către Consiliul Director.

Adunarea Generală are următoarele competențe:

 • stabilește strategia și obiectivele generale ale Asociației
 • aprobă bugetul de venituri si cheltuieli și bilanțul contabil
 • alege și revocă membrii Consiliului Director
 • alege și revocă Comisia de Cenzori
 • aprobă înființarea de filiale
 • aprobă modificarea actului constitutiv și a statutului
 • aprobă dizolvarea și lichidarea Asociației și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare
 • aprobă afilierea/asocierea cu alte organizații neguvernamentale care activează pentru protejarea drepturilor și intereselor pacienților

 

Toți membrii Asociației au drept de vot egal.

Membrii asociației pot vota și prin reprezentant. Acesta trebuie validat de Consiliul Director la începerea sesiunii Adunării Generale.

Datorită caracteristicilor hipertensiunii pulmonare care poate împiedica deplasarea facilă a membrilor asociației, aceștia pot vota și la distanță sau prin corespondență. Modalitatea de vot la distanță sau prin corespondență va fi stabilită de către Consiliul Director.

 

Membrii Consiliului Director afalți în funcții nu au dreptul să voteze în chestiuni care țin de validarea activității și aprobarea rezultatelor financiare ale asociației.

Hotărârile se iau cu majoritatea simplă a votului membrilor Asociației. Cvorumul pentru desfășurarea Adunării Generale este jumătate din membrii cu drept de vot ai Asociației.În cazul în care nu se întrunește qvorumul, la a doua convocare se va putea hotărî cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

 

Art.19. Consiliul Director

În intervalele dintre Adunările Generale, Consiliul Director este organul executiv al ASOCIAȚIEI PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI.

Președintele Asociației este în același timp și președintele Consiliului Director. Ceilalți membrii ai Consililui Director se aleg de către Adunarea Generală pe o perioadă de doi ani.

Membrii Consiliului Director care absentează nemotivat de la mai mult de de trei întâlniri consecutive sunt automat revocați, urmând ca până la numirea altor membrii sarcinile să fie repartizate între membrii existenți.

Consiliul Director este format din 3 persoane și asigură punerea în executare a hotărârâlor Adunării Generale. Are următoarele competențe:

 • prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli
 • încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației
 • hotărăște cu privire la înființarea de societăți comerciale și desfășurarea de activități economice directe cu respectarea legislației specifice activităților comerciale și economice
 • distribuie sarcinile pe membri
 • aprobă organigrama și politica de personal ale asociației
 • Consiliul Director analizează și decide în cazurile de abateri și ia măsuri conform prevederilor statutului, asigură relațiile majore cu organele administrației și ale puterii de stat, persoane juridice și fizice
 • angajează ASOCIAȚIA PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI în limitele prezentului statut, în relațiile cu diverse organisme interne și internaționale, guvernamentale și neguvernamentale
 • aprobă Regulamentul Intern de Functionare și diverse investiții și cheltuieli pentru buna funcționare a Asociației
 • numește președinții de filiale. Validarea sau invalidarea acestora urmează a fi făcută de către Adunarea Generală
 • Consiliul Director se întrunește, de regulă, o dată pe lună și ori de câte ori este nevoie și ia hotărâri cu vot deschis și majoritate simplă. În cazul unui număr egal de voturi, votul Președintelui sau o persoană care o înlocuiește este considerat decisiv. Consiliul Director este legal constituit cu 2/3 din numărul membrilor sau 1/2 dacă ceilalți membrii au fost convocați și nu pot participa din motive justificative, dar au dat mandat celor prezenți. Un membru al Consiliului Director prezent poate avea doar un singur mandat suplimentar
 • La ședințele Consiliului Director, în funcție de problemele discutate, pot participa și alți membri ai aparatului executiv sau specialiști ori membrii ai Asociației, precum și foști președinți și vicepreședinți dacă sunt încă membri activi ai Asociației
 • Orice declarație publică despre activitatea ASOCIAȚIEI PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI va fi făcută numai de către membrii anume desemnați în acest sens de către Consiliul Director

 

Art.20. Președintele

      Conform statutului, Președintele este domnul BURDUJA BOGDAN HEINRICH. Aceste se poate retrage din funcție la cerere, următorul președinte putând fi ales prin întrunirea Adunării Generale.

Sarcinile președintelui sunt:

 • Prezidează ședințele Adunării Generale
 • Conduce lucrările Consiliului Director
 • Reprezintă ASOCIAȚIA PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI în România și exterior
 • Are obligația semnării tuturor contractelor (a căror valoare depășește 10.000 euro) și a protocoalelor Asociației alături de vicepreședinte

 

Art.21. Vicepreședintele

Conform statutului, Vicepreședintele este domnul PAIU POMPILIU-IONEL. Acesta se poate retrage din funcție la cerere, următorul vicepreședinte putând fi ales prin întrunirea Adunării Generale.

Sarcinile vicepreședintelui sunt:

 • Ține locul președintelui în cazul în care acesta nu își poate exercita temporar funcțiile
 • Conduce, in punct de vedere economic, activitatea ASOCIAȚIEI PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI, coordonând activitatea economică a acesteia conform legislației în vigoare

 

Art.22. Secretarul

Conform statutului, secretar este domnul: DRAGU GABRIEL

Acesta se poate retrage din funcție la cerere, următorul secretar putând fi ales prin întrunirea Adunării Generale.

 • reprezintă interesele ASOCIAȚIEI PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI, în relațiile cu băncile, instituțiile de creditare, finațare atât din țară cât și din străinătate
 • înlocuiește la nevoie vicepreședintele

– verifică întocmirea proceselor verbale în ședințele Consiliului Director cu ocazia Adunărilor   Generale

– sprijină relațiile internaționale ale ASOCIAȚIEI PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI

– urmărește arhivarea documentelor ASOCIAȚIEI PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI

– coordonează și urmărește caracterul funcțional al relațiilor dintre organul de conducere al ASOCIAȚIEI PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI și membrii acesteia

-urmărește desfășurarea activității financiar-contabile ale ASOCIAȚIEI PACIENȚILOR HIPERTENSIVI PULMONARI

 

Art.23. Comisia de cenzori

Este formată din 2 auditori desemnați de Adunarea Generală din rândul membrilor Asociației.

Rolul lor este acela de a verifica corectitudinea activității desfășurate de Consiliul Director și membrii activi în activitățile desfășurate zi de zi. Avizează rapoartele anuale financiar contabile pe care le prezintă apoi Adunării Generale.Avizează rapoartele anuale financiare contabile pe care la prezintă apoi Adunării Generale spre aprobare.

 

Art.24. Patrimoniul Asociației va fi dezvoltat prin:

– cotizațiile membrilor Asociației

            – alte contribuții bănești ale membrilor

– donații de bunuri mobile sau imobile de la persoane fizice sau juridice din țară și străinătate

 

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII GENERALE

 

Art.25. Asociația poate solicita radierea din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la grefa Judecătoriei în cazul în care nu mai poate să-și îndeplinească scopul sau  obiectivele propuse în statut.

 

Art.26. Dizolvarea și lichidarea Asociației se va face de drept în cazul:

– împlinirea duratei pentru care a fost constituită

– realizarea sau după caz imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită

– imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director pe o perioadă mai mare de 2 ani

Prin hotărâre judecătorească la cererea oricărei persoane interesate:

– când scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice

– când Asociația urmărește alt scop decât cel pentru care a fost constituită

– când Asociația a devenit insolvabilă

Prin hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor:

– în termen de  zile de la data ședinței de dizolvare, hotarârea Adunării Generale se depune la Judecătoria sectorului 3 pentru a putea fi înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. Adunarea generală care a dispus dizolvarea are obligația să numească și lichidatorii sub sancțiunea lipsirii de efecte juridice a hotarârii de dizolvare

În toate cazurile mandatul Consiliului Director încetează o data cu nimirea lichidatorilor. Lichidatorii sunt obligați ca în termen de 2 luni de la terminarea lichidării să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, declarând  Asociației operațiunile de lichidare la Registrul Asociațiilor de la Judecătoria sectorului 3. Ei sunt obligați să ceară radierea Asociației din registrul Asociațiilor și Fundațiilor. Asociația încetează la data radierii în baza actului constatator eliberat de Judecătorie.

Bunurile rezultate în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice  de drept privat sau public cu scop identic sau asemănător, Adunarea Generală urmând să stabilească modalitățile concrete.

Prevederile Statutului se completează de drept cu cele al O.G.nr.26/2000, cu modificările și completările din Legea nr.246/2005.

Prezentul statut tehnoredactat de noi, s-a încheiat în exemplar original, care rămâne în arhiva Biroului Notarial precum și șapte duplicate din care un duplicat rămâne rămâne tot la nivelul arhivei biroului notarial iar șase duplicate au fost înmânate părților.